Į pradžią 

 
 
 
 
Užklasinio skaitymo integravimas į ugdymo procesą

2008-ieji metai Lietuvoje paskelbti Skaitymo metais. Mąstydamos apie juos mes, Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos Daugėdų pradinio ugdymo skyriaus mokytojos, kėlėme klausimus: kas yra skaitymas, kokius jausmus kelia perskaityta knyga, ar dažnai skaitome savo vaikams, artimiesiems, draugams? Taip kilo mintys apie sistemingą užklasinio skaitymo integravimą  į ugdymo procesą.

Norėtume pasidalyti mintimis, kaip mums sekėsi sutelkti mokyklos ir kaimo bendruomenę vaikų skatinimui skaityti knygas ir ruoštis savivaldybės pradinių klasių metodinei dienai mūsų mokykloje tema „Užklasinio skaitymo integravimas į ugdymo procesą“.

Numatėme tikslus:

1. Organizuoti pokalbius mokiniams ir jų tėvams apie skaitymo svarbą vaiko gyvenime.
2. Ugdyti pagarbą ir meilę knygai.
3. Ugdyti mokinių kūrybinius ir meninius gebėjimus ruošiantis  perskaitytos knygos pristatymui.
4. Ugdyti kritinį mąstymą, panaudojant Edward de Bono metodą „Šešios mąstymo kepuraitės“.
5. Nuveiktą darbą apibendrinti ir parodyti pradinių klasių mokytojams per metodinę dieną.
6. Skaitymo idėją pratęsti vasaros ir poilsio stovykloje.

Metodai ir būdai: skaitymas, pasakojimas, atsakymai į klausimus, pokalbiai, diskusijos, ištraukų  mokymasis, aptarimas, interviu, duomenų rinkimas, apibendrinimas, diagramų sudarymas, stendų leidimas, iliustracijos, inscenizacijos, individualus ir grupinis darbas.

MOKSLO METŲ PRADŽIOJE NUMATĖME VEIKLOS GAIRES

Priešmokyklinio ugdymo grupė:

1. Mokytoja skaito pasakas;
2. Tėveliai ar močiutės skaito arba seka pasakas;
3. Ketvirtokai, trečiokai, antrokai seka pasakas;
4. Svečiuose pas bibliotekininkę, susipažinimas su biblioteka, knygomis;
5. Teigiamų pasakų herojų bruožai, galima išsirašyti ir skatinti vaikus gerai elgtis;
6. Labiausiai patikusių pasakų iliustracijos;
7. Lietuvių liaudies pasakaitės inscenizacija.

I-IV klasių mokinių veikla ir mokytojų pagalba:

1. Padėti mokiniams pasiruošti papasakoti pasaką, aptariant, pasidalinant mintimis apie pasakoje išdėstytas idėjas, vertybes;
2. Kūrybiškai pristatyti perskaitytas knygas (žemėlapis, pasakų skrynelė, iliustracijos, inscenizacijos ir kt.)  savo klasės draugams, tėvams. Tuo sudominti ir kitus mokinius;
3. Paruošti mokiniai seka pasakas priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams;
4. Diskusija klasėje apie perskaitytą knygą;
5. Interviu apie perskaitytas knygas;
6. Laiškai knygų herojams, kuriuose atskleistų, kuo juos žavi vienas ar kitas veikėjas, kokie bruožai patinka.
7. Patiems sukurti ar pratęsti istoriją;
8. Nusiųsti vaikus į biblioteką su konkrečia užduotimi, kuri būtų panaudota pamokose (pasaulio pažinimo, lietuvių k. ar kt);
9. Kartu su biblioteka organizuoti popietę „ Draugauk su knyga“;
10. Padavimų, sakmių skaitymas, surinkimas, apipavidalinimas;
11. Eilėraščių raiškusis skaitymas, mokant vaikus atkreipti dėmesį į:

  • Kaip išmoko tekstą mintinai;
  • Komunikacija;
  • Balsių taisyklingas tarimas;
  • Intonacija;
  • Ar mato skyrybos ženklus;
  • Nuotaikos perteikimas.

Mokytojų veikla:

1. Paruošti vaizdinę ar kitą metodinę medžiagą, kuri būtų panaudota ugdymo procese ir parodyta per metodinę dieną;
2. Rekomenduoti perskaityti mokiniams knygas, kurios ugdytų jausmus, vidinį poreikį daryti gerus darbus;
3. Pokalbiai su tėvais dėl vaikų skatinimo skaityti knygas;
4. Atrasti rėmėjų , kurie skaitymo metų proga galėtų padovanoti mokiniams knygų.

KAIP SEKĖSI ĮGYVENDINTI SUMANYMUS

Visi mokiniai gavo gražius laiškus – Knygelės prašymą.

Nuoširdžiai talkino kaimo menininkas Romas Goberis: nupiešė dekoracijas ukrainiečių liaudies pasakai „Pirštinė“, Kosto Kubilinsko pasakai „ Varlė Karalienė“ varlę Karalienę, iliustravo lietuvių liaudies pasaką „ Eglė Žalčių Karalienė“. Nupiešė iš Kosto Kubilinsko pasakos „Bebenčiukas ir Kvailutė“ obelėlę su obuoliais, žalą karvutę, krosnį su duonos kepaliukais, lieptelį ir žuvytes upelyje, raganos namelį ir Bebenčiuką. Visa tai buvo reikalinga metodinei priemonei, kuri buvo naudojama matematikos pamokose.

Mokytoja pensininkė G. Mažeikienė paruošė ir pristatė mokiniams stalo teatrą lietuvių liaudies pasakai „Vištytė ir gaidelis“. Mokiniai noriai vaidino  keisdamiesi vaidmenimis.

Buvo išleistas stendas „ Mintys apie knygas“.

Pokalbiuose su mokiniais, jų tėvais apie knygų skaitymą, pagarbą ir meilę knygoms, pasinaudojome Genovaitės Raguotienės „...atversta knyga“, kuri išleista Skaitymo metų proga.

Tai nuostabi knyga. Sudominimui pateikiame kelias ištraukas iš šios knygos.

Mokiniai - vyresnieji savarankiškai, jaunesni - tėvelių padedami, padarė įvairių formų knygutes, kuriose iliustravo savo labiausiai patikusią perskaitytą knygutę.

Antrokai mokėsi deklamuoti Janinos Degutytės eilėraščius ir paruošė Janinos Degutytės eilėraščių knygutę.

Organizuotas knygos žymeklio konkursas „Jie gyvena pasakoje“, surengta parodėlė.

Antrokai ir pirmokai (vyr. mokytoja Aniceta Petrošienė) kartu perskaitė dvi pasakas - Brolių Grimų „Jonukas ir Grytutė“ ir Kosto Kubilinsko „Bebenčiukas ir kvailutė“. Aptarė šias pasakas, o antrokai paėmė interviu iš pirmokų ir savo klasės draugų bei mokytojos padedami išleido lankstinukus.

Kosto Kubilinsko pasaka „Bebenčiukas ir Kvailutė“ buvo aptarta, dalyvaujant tėveliams, panaudojant Edward de Bono metodą „Šešios mąstančios kepuraitės“ (Vyr. mokytoja Aniceta Petrošienė).

Buvo išrinkti ir išrašyti ypatingi žodžiai, kuriuos naudoja autorius ir kurie vaikams mažiau žinomi.

Per muzikos pamoką mokiniai klausėsi miuziklo vaikams „Bebenčiukas ir Kvailutė“, kurį pagal šią pasaką sukūrė Vidas Petkevičius ir Kostas Smoriginas. Tai žaisminga ir nuotaikinga pasaka, „sekama“ šiuolaikiška muzikos kalba.

Ši pasaka panaudota ir matematikos pamokoje (vyr. mokytoja Aniceta Petrošienė). Vaikai su užsidegimuMetodinės priemonės naudojimas per matematikos pamokas norėjo išvaduoti Bebenčiuką, o tą galėjo padaryti atlikę darbus: nukrėtę obelaitę, pamelžę karvutę, iškepę duonelę, nuplovę lieptelį ir sėkmingai užkopę į raganos namelį, t.y. išsprendę eilę uždavinių. Užduotys buvo diferencijuotos.

Ar teisingai atliktos užduotys, leido patikrinti žuvytės slaptažodis.

Popietėje „Iš kokių mes pasakų“ (ruošė ir vedė vyr. mokytoja Aniceta Petrošienė) mokiniams ir tėvams kalbėjome, kodėl skaitome knygas, papasakojome Hanso Kristiano Anderseno biografiją, vaikai pristatė pasaką „Bjaurusis ančiukas“. Tėveliai papasakojo, kokias knygas skaitė vaikystėje. Pabaigoje Aivaro mamytė padovanojo labai gražią gulbę, sakydama „štai į ką pavirto bjaurusis ančiukas“, mokė lankstyti lankstinukus, iš kurių galima sumodeliuoti šią gulbę.

Graži šventė buvo ir perskaitytų knygų pristatymas. Apie savo perskaitytas knygutes vieni mokiniai pasakojo, pasinaudodami nupieštomis iliustracijomis, kiti pristatė plakatais, piešinių juosta – filmu, treti vaidino ištraukas „Vilkas ir septyni ožiukai“ , „Pirštinė“ (paruošė vyr. mokytoja Romalda Uogienė). Šventės dalyviams patiko Agnės  Šarlio Pero „Raudonkepuraitė“ pristatymas.  Mergaitė buvo apsirengusi Raudonkepuraite,  klausinėjo vaikų (vilko), kodėl storas balselis, kodėl didelės akys ir t.t. Vėliau visus pavaišino močiutės keptomis bandelėmis. Perskaitytų knygų pristatymasPerskaitytų knygų pristatymas

 

 

 

 

 

 Antrokai  (vyr. mokytoja Aniceta Petrošienė) perteikė pajuokavimus, nesusikalbėjimus ir vaikų taip mėgstamus erzinimus iš smulkiosios tautosakos (Kazio Grigo  „Čir vir vir pavasaris“).

Priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtiniai (vyr. mokytoja Romualda Uogienė) pademonstravo žaismingus gamtos garsų pamėgdžiojimus.

Trečiokai ir ketvirtokai (mokytoja Asta Petreikytė) perskaitė Kosto Kubilinsko pasaką „Varlė Karalienė“, per kūno kultūros pamokas sukūrė ir išmoko varlių šokį ir juo iliustravo šią pasaką. Mamytės pasiuvo rūbus.
Tėveliai turėjo apibendrinti renginį. Buvo išdalintos Šešios “mąstymo“ kepuraitės. Teko ir mokytojams talkinti. Pasirodo, suaugusiems ne taip lengva atskirti faktus nuo jausmų, nuomonės.
Diagramos, parengtos per matematikos pamokas
Trečiokai ir ketvirtokai (mokytoja Asta Petreikytė) atliko apklausą: apie ką vaikai mėgsta skaityti, perskaitytų knygų poveikis vaikams, kas knygučių iliustratoriai, leidyklos. Apibendrino ir per matematikos pamokas braižė diagramas, kurios atspindėjo, kad daugiausia mokiniai mėgsta skaityti pasakas ir knygas apie gyvūnus; knygų poveikis -  patobulėjo skaitymas, lengviau pasakoti, skatino mąstyti ir būti geresniems; daugiausia perskaitė Alma littera leidyklos išleistų knygų ir labiausiai įsimintinos ir dažniausiai pasitaikusių dailininkų iliustratorių pavardės – A. Steponavičienė, R. Teišerskienė.

Atrinkę, kas geriausiai pasisekė, parodėme savivaldybės pradinių klasių mokytojų metodinėje dienoje, kuri vyko mūsų mokykloje tema „Užklasinio skaitymo integravimas ugdymo procese“.

Dalyvavo mokytojai iš septynių mokyklų, kiekvienai paruošėme po aplankalą, į kurį įdėjome mūsų darbo pavyzdžių: mokytojo klausimus vaikams apie perskaitytas knygas, kaip panaudojome perskaitytų knygų aptarimui „Šešių mąstymo kepuraičių“ metodą, kvietimus į knygos šventę „Iš kokių mes pasakų“, lankstinukus apie Brolių Grimų pasaką „Jonukas ir Grytutė“, anketas ir kt.

ŽUB „Minija“ nupirko ir padovanojo visiems mokiniams po knygą.

Metodinę dieną apibendrinome, pakvietę iš kiekvienos mokyklos po vieną mokytoją ir įteikę po vieną „mąstymo“ kepuraitę. Buvo smagu klausytis mokytojų komentarų.

Draugystę su knyga tęsime vasaros ir poilsio stovykloje.

Numatomas pokalbis „Su knyga po svajonių pasaulį...“, susitikimas su poete B. Lengveniene, piešinių konkursas „ Įspūdį palikusi knyga“, išvyka į Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos biblioteką bei Rietavo m. bibliotekos vaikų skyrių, kur vyks vaikiškų knygučių pristatymas vasaros skaitymui.

Numatoma išvyka į rašytojos Žemaitės gimtinę, kur susipažinsime su rašytojos  Žemaitės gimtaisiais namais, jos kūryba. Planuojame ten perskaityti apsakymą  „Kaip Jonelis raides pažino“.

Turistinio žygio prie Minijos upės metu pažinsime augalus, paukščius, klausysimės gamtos garsų, prisiminsime knygutes apie gamtą ir atsakysime į viktorinos „ Iš kur tai“ klausimus.

Ruošime pietus gamtoje.

Visi stovyklautojai bus apdovanoti knygomis, knygų žymekliais, užrašų knygutėmis patikusioms mintims iš knygų užsirašyti, rašikliais.

Manome, kad per vasarą kils naujų minčių ir idėjų, kurias įgyvendinsime naujais mokslo metais. Juk skaitymas nesibaigia Skaitymo metais.

Informuoja Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos Daugėdų pradinio ugdymo skyriaus vyr. mokytoja vedėja Aniceta Petrošienė

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
  
komentarų: 3 skaityti
 
© 2008-IEJI - SKAITYMO METAI. Visos teisės saugomos. Sprendimas: IDAMAS. Naudojama SMART WEB sistema.