Į pradžią 

 
 
 
 
2008 m. leidiniaiTrečiasis Šatrijos Raganos laikas: straipsnių rinkinys / [sudarė Brigita Speičytė, Gediminas Mikelaitis]. - Vilnius: Šatrijos Raganos bendrija, 2008. - 211 p. - Aut.: Vytautas Balčiūnas, Ramunė Bleizgienė, Dalia Čiočytė, Viktorija Daujotytė, Regina Maciūtė, Gediminas Mikelaitis, Brigita Speičytė, Rita Tūtlytė, Kęstutis Urba. Daug visko yra Šatrijos Raganos kūryboje - vaizdų ir vaizdinių, skurdo ir turto, meilės ir jos atsisakymo, pasiaukojimo ir puikybės. Svarbiausia, unikaliausia yra dvasia, jaučianti begalinį pasaulio grožį, neišsemiamą prasmę, visko praeinamybę, apimančią ir amžinybės ilgesį, įprasminamą kaip pirminę transcedenciją, ieškančią savo kalbos.

A. Nyka-Niliūnas dienoraščiuose ne kartą grįžęs prie Šatrijos Raganos; puikus įrašas 1996 m. kovo 29 d.: "Ir jeigu būtų man duota pasirinkti, ką iš senųjų norėčiau būti matęs gyvą, tai mano pasirinktasis nebūtų nei Maironis, nei Vaižgantas, bet Šatrijos Ragana".

Taip, pati Šatrijos Ragan įprasmina mums kažką gražaus, dramatiško, liūdno, prasmingo. Nueinančio, bet nepraeinančio. Ir todėl prie jos grįžtama, ji persirašinėja mūsų sąmonėje. Ir pačioje literatūroje, ir jos kritinėse refleksijose.

                                                                                                                                                                        Viktorija Daujotytė


Archajika ir modernybė:
Marcelijus Martinaitis laikų sąvartose: straipsnių rinkinys skiriamas M. Martinaičio 70-mečiui / [sudarytojos Saulė Matulevičienė, Audinga Peluritytė-Tikuišienė]. - Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. - 163 p.


Straipsnių rinkinyje skelbiami naujausi Marcelijaus Martinaičio kūrybos - poezijos ir eseistikos - tyrinėjimai. Poeto kūrybos interpretacijas keičia teoriniai svarstymai apie sovietmečio literatūros kodus, Ezopo kalbą. Išsamiai aptariama ir M. Martinaičio kartos kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus kūryba.

Knyga skiriama literatūros tyrinėtojams, mokytojams, studentams, taip pat visiems Marcelijaus Martinaičio - vieno įdomiausių šiuolaikinės lietuvių literatūros autorių - gerbėjams.


TURINYS

7 PRATARMĖ

9 VIKTORIJA DAUJOTYTĖ-PAKERIENĖ
Kūryba - įtartinas nusikaltusio veiksmas (Marcelijaus Martinaičio įtarumo hermeneutikos genezė)

23 KĘSTUTIS NASTOPKA
Veiklos įprasminimas

33 AUŠRA JURGUTIENĖ
Teksto kurtuazija: „Ašara, dar tau anksti"

67 JŪRATĖ SPRINDYTĖ
Marcelijaus Martinaičio esė: mentaliteto rekonstrukcijos bandymas

85 DALIA SATKAUSKYTĖ
Ezopo kalba kaip teorinis konceptas, arba kaip mums kalbėti apie sovietmečio literatūrą

95 RIMANTAS KMITA
Groteskas kaip modernėjimo veiksnys Marcelijaus Martinaičio Kukučio baladėse

111 AUDINGA PELURITYTĖ-TIKUIŠIENĖ
Zbignievvo Herberto ir Marcelijaus Martinaičio poezija: Pono Cogito ir Kukučio tapatybės klausimas

125 REGIMANTAS TAMOŠAITIS
Marcelijaus Martinaičio poezijos žemė

139 RŪTA GAIDAMAVIČIŪTĖ
Archajika ir modernybė - du Bronių Kutavičių maitinę šaltiniai


Skandinavų literatūros ir baltiškieji kontekstai
/ Gaižiūnas, Silvestras. - Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2008. - 191p. (Baltoskandijos tiltai)


Rinkinyje publikuojamuose straipsniuose, rašytuose 1992-2008 m., nušviečiami skandinavų literatūros keliai į lietuvių ir latvių literatūras - kartais panašūs, o kartais stulbinančiai skirtingi. Kas lietuvių ir latvių literatamsbuvo H.Ch. Andersenas, K. Hamsunas, J.P. Jacobsenas, S. Lagerlöf, G. Brandesas, H. Ibsenas ir kiti Šiaurės krašrų literatai? Kokius pėdsakus jie paliko baltiškuose kontekstuose? Tai pagrindiniai klausimai, į kuriuos bando atsakyti knygos autorius. Knygos turiniu bei jos kompozicija išryškinamos vaisingos pastangos formuojant literatūrinę Baltoskandijos erdvę, kurią geopolitikoje deklaravo K. Pakštas. Neatsitiktinai prologas ir epilogas yra skirtas geopolitikos, kultūros bei literatūros teorijai ir praktikai, Baltoskandijos idėjos raidai nuo jos užuomazgų iki įsikūnijomo kultūroje ir politikoje.


Daugiau apie knygą skaitykite:
  Jūratė Sprindytė. Septintas tiltas


Grigonis, Matas. Raštai / Matas Grigonis; sudarytojas Matas Grigonis (sūnus). - Vilnius [i.e. Kaunas: Arx Baltica], 2008. – 447 p.

Matas Grigonis (1889 – 1971) - vienas aktyviausių XX amžiaus pirmosios pusės lietuvių vaikų literatūros kūrėjų, jos pradininkų, daug prisidėjęs prie lietuviškos mokyklos kūrimo.

M. Grigonio prisiminimuose daug kalbama apie vaikystę, prabėgusią XIX amžiaus pabaigos lietuviškame kaime pusiaukelėje tarp Rokiškio ir Nemunėlio. Tie spalvingi nelengvos vaikystės puslapiai leidžia susipažinti ne tik su M. Grigonio asmenybės užuomazgomis, bet ir su to meto Lietuvos kaimo gyvenimo buitimi, tautinio sąmonėjimo prošvaistėmis kovojant dėl krašto laisvės ir nepriklausomybės.

Knygoje gražiai ir įtikinamai pasakojama apie sunkų ir vingiuotą rašytojo kelią į mokslą. Skaitytojus patrauks talentingai parašyti pasakojimai apie mokymąsi pradinėje mokykloje ir Mintaujos gimnazijoje.

Mato Grigonio knyga sugrąžina mus prie šio nuostabaus žmogaus, iškilios savo laikotarpio asmenybės, prie jo gyvenimo ir kūrybos. Ją noriai skaitys ne tik vietovių, kuriose rašytojas gyveno ir kūrė, gyventojai, bet ir tie, kurie domisi mūsų vaikų literatūros istorija.

Efektyvaus skaitymo strategijos: skaitymo praktikumas
: metodinė priemonė mokytojams, klasės auklėtojams / Asta Navickaitė, Danguolė Daukšienė, Raimonda Jarienė . - Vilnius: Šiuolaikinių didaktikų centras: 2008. - 33 p. (+CD)


Šis leidinys skirtas įvairių dalykų mokytojams, klasių auklėtojams. Jo tikslas - pristatyti skaitymo mokymo strategiją - skaitymo praktikumą, skirtą motyvuotiems ir sąmoningiems skaitytojams ugdyti. Pedagogai galės sudominti mokinius skaitymu, paversti jį įdomia, prasminga veikla.

Prie šios metodinės medžiagos yra pridedama mokomoji video medžiaga, kurioje pateikiami pagrindiniai teiginiai apie skaitymo praktikumą ir nufilmuotas skaitymo praktikumas pradinėje mokykloje.


Rūmas virš bedugnės: esė ir straipsniai apie literatūrą / Laimantas Jonušys. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.  - 206 p.

Grožinę literatūrą sudaro žodžiai. Jie mūsų vaizduotėje kuria istorijas ir jų herojus, žadina jausmus ir mintijimus. Kiekvienas talentingas kūrinys turi unikalią, nelygstamą vertę ir mus stulbina, nes tai išmoningai ir tobulai pastatytas rūmas. Bet tai efemeriškas žodžių rūmas - po juo nėra tvirto pagrindo, tik neišmatuojama žmogaus sielos bedugnė.

Tokia nuostata vadovaudamasis, Laimantas Jonušys žvelgia į literatūrą kaip į meno sritį, teikiančią ypatingą ir prasmingą malonumą. Knygos pirmoje dalyje kalbama apie literatūros kaip meno ypatybes, jos gyvavimą prieštaringų žmogaus interesų apsuptyje.

Antroje dalyje aptariama kai kurių pasaulio rašytojų (Jameso Joyce’o, Franzo Kafkos, Samuelio Becketto, Vladimiro Nabokovo ir kt.) kūryba, taip pat keleto lietuvių - Jono Meko, Alfonso Nykos - Niliūno, Donaldo Kajoko, Jurgio Kunčino, Sigito Parulskio, Gintaro Beresnevičiaus, Andriaus Jakučiūno. Analitiniuose straipsniuose gausu įžvalgų ir faktinės medžiagos, o eseistinės pakraipos rašiniuose dominuoja savitai įprasmintas įspūdis.

Laimantas Jonušys 1980 m. baigė anglistikos sudijas Vilniaus universitete, dirbo knygyne, nuo 1990 m. - Šiaurės Atėnų redakcijoje, vėliau Laisvosios Europos radijuje. Į lietuvių kalbą verčia grožinę literatūrą, kultūrologijos knygas. Straipsniai apie literatūrą nuo 1988 m. skelbiami įvairiuose periodiniuose leidiniuose, knygose.Ingrida Korsakaitė: bibliografijos rodyklė / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Vaikų literatūros centras, IBBY Lietuvos skyrius; sudarytoja Ona Kaladienė. - Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2008. - 64 p.: iliustr.


Kūrybinga ir žinoma menotyros specialistė Ingrida Korsakaitė šiemet švenčia jubiliejinę savo gyvenimo sukaktį. Šia proga ir parengta personalinė bibliografijos rodyklė. Joje atsispindi mokslininkės kūrybinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos įvairovė.

Rodyklė apima laikotarpį nuo 1957 metų, kai pasirodė pirmoji I. Korsakaitės publikacija iki šių - 2008-ųjų metų pabaigos. Renkant medžiagą naudotasi Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos fondais, katalogais, duomenų bazėmis, nacionalinės bibliografijos leidiniais, taip pat asmeniniu I. Korsakaitės archyvu.

Tolimi artimi at(si)vėrimai
/ Vytautas Bubnys. - Vilnius: Alma littera, 2008. - 288 p.

Vytauto Bubnio „Tolimi artimi. At(si)vėrimai" yra autobiografinių esė knyga. Ji gimė iš sudėtingos, komplikuotos rašytojo asmeninės patirties. Knygoje atveriamas naujas, drąsus požiūris į pokario ir Atgimimo metą, į Nepriklausomybės laiko politines batalijas, į savo kolegas kūrėjus, atskleidžiamos ryškios europinio garso asmenybės, kurias autoriui teko pažinti.

Ypač žavi šio iškilaus romanisto atsivėrimai, traukiami iš savo slapties skrynelės, kurioje išsaugoti dideli dvasiniai, religiniai, mistiniai, „sveiku protu“ nepaaiškinami turtai. Kaip nė vienoje savo knygoje, rašytojas šmaikščiai, satyriškai piešia gyvenimo situacijas, savo pašnekovus, nesvetima jam ir autoironija.

Autentiškas rašytojo žvilgsnis suteikia dar vieną galimybę susipažinti su palyginti netolimos istorijos įvykiais, paties autoriaus išpažįstamomis vertybėmis.

Vytautas Bubnys (g. 1932) – garsus prozininkas, dramaturgas, eseistas, jo knygos sėkmingai leidžiamos Lietuvoje ir užsienyje. Be kitų apdovanojimų, 2003 m. pelnė Baltijos Asamblėjos premiją už romaną „Balandžio plastėjime“. Aktyvi rašytojo pilietinė pozicija lėmė, kad 1988 m. jis tapo vienu iš Sąjūdžio iniciatorių, o 1992-1996 m. buvo išrinktas į Seimą.Autobiografinių esė knyga „Tolimi artimi. At(si)vėrimai“ gimė iš komplikuotos rašytojo asmeninės patirties. Čia permąstomi svarbūs XX a. Lietuvos istorijos įvykiai, piešiama plati socialinio ir literatūrinio gyvenimo panorama. V. Bubnio „atsivėrimai“ stebina netikėtomis įžvalgomis ir visuotinai priimtų tiesų interpretacijomis.

Knygos recenziją rasite čia

Hermano Hesės gyvenimas
/ Alois Prinz. Iš vokiečių k. vertė Julija Navickaitė. - Vilnius: Alma littera, 2008. - 240 p.

Hermanas Hesė yra pasaulyje labiausiai skaitomas vokiečių autorius. Kiekviena karta jį atranda iš naujo, o jo skaitytojai yra visada jauni. Aloizas Princas pasakoja apie Hesės gyvenimą, jo vaikystę švabiškame mieste Kalve, apie jo brendimo amžiaus krizes, ieškojimus savo vietos pasaulyje ir atsiskyrėlio gyvenimą Montanjolos kaime Tesine, kur Hesė pradeda naują gyvenimo etapą. Tačiau Aloizas Princas parodo ir liti tol nepažįstamą Hesę, „padoriausią maištininką vokiečių literatūroje“, kaip jį pavadino Marselis Reich-Ranickis. Maištininkas – taip, bet kodėl padoriausias? Tiesą sakant, ar pats Hesė gyveno pagal tuos principus, kurie aprašyti jo knygose? Ir kodėl jis savo skaitytojus įspėjo nesekti jo pavyzdžiu? Aloizas Princas pasakoja apie jo gyvenimą įdomiai ir išmanydamas – bet kartu ir per tam tikrą atstumą, palikdamas pačiam skaitytojui rasti atsakymus į šiuos klausimus.

„Įdomi kaip romanas... nepaprastai pavykusi biografija, kurios didžiulis nuopelnas dar ir tas, kad sulaužytos senos klišės apie Hesę ir skaitytojo dėmesys nuo asmens nukreiptas į jo kūrybą.“
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Knygos recenziją rasite čia

Agata Christie. Angliška mįslė:
biografija / Laura Thompson. Iš anglų kalbos vertė Galina Baužytė-Čepinskienė. Vilnius: Tyto alba, 2008. - 548 p.

Agatha Christie tapo gyvu anglų detektyvinės literatūros paveikslu, kurio respektabilus išorinis blizgesys slepia pažeistą sielą.

Agatha Christie (1890-1976) – anglų detektyvo karalienė, į pasaulį išleidusi garsiuosius seklius mėgėjus – smalsiąją senutę mis Marpl ir belgą Erkiulį Puaro. Jos kūriniuose, kuriais iki šiol žavisi visas pasaulis, kaip gyva užfiksuota „tikroji Anglija“ – su gerai išmuštruotais tarnais, jaukiais kaimeliais, kuriuose kaimynės susirenka gerti popiečio arbatėlės, rūku, po kurio priedanga vyksta paslaptingos žmogžudystės, vakarais prie židinio ir languotais pledais. Tačiau ką mes žinome apie pačios rašytojos gyvenimą?

Nepakartojama angliška dvasia, labiausiai žavinti skaitytojus, atėjo iš tikrojo Agathos Christie pasaulio. Jos vaikystė ir jaunystė Torki, mylintys tėvai, brolis ir sesuo, sužadėtuvės ir vedybos su pulkininku Archie Christie. Žmonės, kurie supo gabią mergaitę Agathą, literatūrinės kūrybos pradžia, skyrybos ir antrosios vedybos. Vienuolika dienų trukęs dingimas, kai rašytojos ieškojo visa Anglija. Sėkmė ir pripažinimas, archeologija ir kelionės... Agathos Christie gyvenimas buvo ilgas ir sudėtingas. Laura Thompson išsamioje, gausiais šaltiniais, asmeniniais rašytojos laiškais ir jos kūriniais paremtoje biografijoje intriguojamai ir subtiliai piešia ne tik A. Christie jos vidinį pasaulį, bet ir mums nepažįstamą anuometinę Angliją.


Populiarieji paauglių serialai:
P. Mašioto 2006 m. seminaro medžiaga. Sudarė Onutė Kaladienė. - Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2008. - 62 p.

Šis straipsnių rinkinys parengtas 2006 m. gruodžio 19 d. įvykusių tradicinių Prano Mašioto skaitymų pagrindu. Organizuojant seminarą buvo kreiptasi į Tarptautinės vaikų literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus narius bei jų kolegas ir pasiūlyta "pakalbėti apie knygas, kurių bemaž nepastebi literatūrologai, bet godžiai skaito paaugliai". Buvo parinktos trys gana gausiai Lietuvoje verčiamos ir ypatingo populiarumo sulaukusios autorės: vokiečių rašytoja Hortense Ullrich (Hortenzė Ulrich), anglė Louise Rennison (Luisė Renison), amerikietė Meg Cabot (Megė Kebot).


Šis rinkinys iš dalies padės susidaryti ir tų knygų skaitytojo portretą.

Šitas Aidas, šitas Marčėnas:
monografinė studija / Valentinas Sventickas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. - 195 p.

Tai knyga apie vieną įdomiausių dabarties poetų, Nacionalinės premijos laureatą Aidą Marčėną. Studija parašyta gyvosios kritikos kalba, ne liaupsinant, o įsižiūrint, įsiklausant, nusišypsant, jaučiant besitęsiančią kūrybos tėkmę, jos sroves bei kontekstus. Įsiterpia pokalbių su poetu ir kitais vertintojais, margaspalvės biografijos raiškių epizodų. Poetas matomas ir greta bendražygių, įvairiose erdvėse – nuo Gorkynės užeigų iki laureato poetinės vienatvės.

Kas visų pirma ateina į galvą, prisimenant Aido Marčėno poezijos skaitymo įspūdžius? Ritmai, intonacijos, kalbos melodija. Ritmą lemia žmogaus širdies plakimas, alsavimas, eigastis,„smegenų girgždėjimas" (A. Marčėno žodžiai). Pasakyk taip, kad būtum tarp visų ir kartu vienas, atpažįstamas. Marčėnas - Aidas - visgi yra atpažįstamas.

Jis turi Dievo dovaną savitai jungti gyvenimo konkretybes (apie margaplunksnę biografiją knygoje kalbama), bendrinantį mąstymą ir asmeniškus vaizdinius, kurie vadinami poezijos paslaptimi. Irtos jungtys laisvos, patrauklios, šiaip žmogui nė už ką nenuspėjamos. Gebėjimas sutelkti į vieną posmą tiesą, klejojimą, šnabždesį, kirtį – tai įspūdinga.

                                                                                                                                                                 Valentinas Sventickas

Lankomumo problemų prevencija mokykloje: kvalifikacijos kėlimo ir profesinio tobulinimo programos dalykų mokytojams, klasės auklėtojams, mokytojų padėjėjams, neformaliojo ugdymo specialistams, specialiesiems pedagogams, socialiniams pedagogams ir psichologams. - Vilnius: Garnelis, 2008. - 192 p.


Parengta projekto „Prevencinių mechanizmų, mažinančių moksleivių „iškritimą“ iš bendrojo lavinimo sistemos, kūrimas ir testavimas“ pagrindu.

Projektu buvo siekiama kurti ir išbandyti įvairiuose šalies regionuose prevencinius mechanizmus ir alternatyvias programas, skatinančias pasilikti jauną žmogų švietimo sistemoje, iki įgis profesinę kvalifikaciją, įtraukiant patrauklios mokymosi aplinkos formavimą, siekiant kelti vengiančių lankyti mokyklą moksleivių mokymosi motyvaciją ir atsakomybę už savo mokymąsi, gerinant švietimo kokybę, telkiant švietimo įstaigų darbuotojus, įvairių sričių specialistus, valstybines ir nevyriausybines organizacijas, verslo partnerius ir vietos bendruomenes bendram darbui. Projekto veiklos buvo suplanuotos taip, kad vienų išvados ir rezultatai lėmė kitų kūrimą ir modeliavimą.

Atlikta Lietuvos ir kitų šalių patirties analizė, vaikų poreikių ir švietimo ekspertų tyrimai, projekte dalyvaujančių savivaldybių esamų ir taikomų prevencinių priemonių kritinis įvertinimas padėjo pagrindus strategijoms, prevenciniams modeliams ir programoms, pristatomoms šiame leidinyje.


Mano metai:
prisiminimai / Eugenija Stravinskienė. - Vilnius: Garnelis, 2008. - 168 p.


Eugenija Stravinskienė (1928–2004) – žinoma švedų literatūros vertėja, tekstologė, daug metų dirbusi „Vagos“ leidykloje, išugdžiusi ir globojusi ne vieną redaktorių ir vertėją, ne vieną jaunąjį literatą paskatinusi imtis vertėjo darbo. Jos vertimų sąraše – per penkiasdešimt pasaulinio garso rašytojų Selmos Lagerliof, Augusto Strindbergo, Vilhelmo Mubergo ir kt. kūrinių, išverstų į lietuvių kalbą, tarp jų – dešimt žymiausių švedų vaikų rašytojos Astridos Lindgren knygų vertimų.

Tie skaitytojai, kurie yra pamėgę Eugenijos Stravinskienės verstas knygas, ir kiti skaitydami prisiminimus galės pasidžiaugti autorės kaip beletristės talentu – lyriškai perteikiamais vaikystės ir jaunystės išgyvenimais, realistiniais kaimo buities ir rūsčiais pokario vaizdais, pastangomis tobulėti, siekti vis didesnių tikslų, atjausti pagalbos reikalingą žmogų ir jam padėti.

Prisiminimų autorė taip pat kviečia drauge pakeliauti po Švediją, kur ne kartą lankėsi, mokėsi švedų kalbos, bendravo su žinomais rašytojais, patyrė daug malonių įspūdžių.

Tolkinas. Biografija / Michael White. Iš anglų kalbos vertė Kazimiera Kazijevaitė. - Vilnius: Gimtasis žodis, 2008. - 304 p.

Tai nuostabi istorija, kaip žmogus, sukūręs „Hobitą“, tapo šiuolaikinės literatūros milžinu.

Garsus biografas Maiklas Vaitas prisimena mažai žinomą rašytojo Tolkino gyvenimą – ankstyvą tėvų netektį, meilę Editai Brat, darbą Oksforde, draugystę su K. S. Liuisu, kas įkvėpė parašyti „Hobitą“ ir kodėl „Žiedų valdovas“ tapo viena populiariausių praėjusio amžiaus pabaigos knygų.
Astridos Lindgren biografija /
Margareta Striomstedt. Iš švedų kalbos vertė Mantas Karvelis. - Vilnius: Gimtasis žodis, 2008.

Astrida Lindgren buvo visų mūsų gyvenimo dalis. Ištisos kartos sėmėsi iš jos džiaugsmo ir stiprybės. Tie, kuriems penktajame dešimtmetyje Pepė Ilgakojinė įkvėpė drąsos, dabar skaito knygas savo vaikaičiams. 1977 m. Margareta Striomstedt išleido „Astridos Lindgren biografiją“. Nuo tada daug kas pasikeitė. 1981 m. pasirodė didysis vaikų romanas „Ronja plėšiko duktė“. Du dešimtmečius Astrida Lindgren, anksčiau taip vengusi viešumos, buvo viena svarbiausių švedų visuomenės nuomonės formuotojų. Jos šlovė tarptautiniu mastu vis augo ir augo. 2002 m. sausio 28 d. būdama devyniasdešimt ketverių Astrida Lindgren mirė savo namuose Stokholme.

Tris dešimtmečius Margareta Striomstedt buvo Astridos Lindgren draugė, reguliariai su ja kalbėdavosi ir būdavo įleidžiama į kitiems nepasiekiamas kertes. Ji pasakoja tai, ko niekas kitas negalėtų papasakoti. „Astridos Lindgren biografija“ yra unikalus unikalios rašytojos ir žmogaus portretas.

Daugiau apie šią knygą skaitykite čia.

Kaip romanas / Daniel Pennac. Iš prancūzų kalbos vertė Margarita Šeškuvienė. - Vilnius: Šviesa, 2008. - 172 p.

Kaip išmokyti vaiką pamėgti knygą? Kaip rasti laiko skaityti? Kaip pasiekti, kad skaitymas taptų gyvenimo būdu? Kodėl, kadaise skubantis perskaityti kiekvieną iškabą ir godžiai ryjantis skaitomos pasakos žodžius, vaikas ilgainiui nusigręžia nuo knygos? Kodėl žmonės nebenori skaityti?

Į šiuos ir kitus aktualius klausimus siekiama atsakyti šioje knygoje, kuri vargu ar pažįstama Lietuvos skaitytojui, nors pasaulį savo netradicinėmis idėjomis žavi nuo 1992 metų. Išversta į 27 pasaulio kalbas.

Skaitykite daugiau apie šią knygą

Renginių organizavimo abėcėlė / Angelė Paulavičiūtė. - 2-asis papild. leid. - Vilnius: Mokesčių srautas, 2008. - 128 p.

Leidinyje supažindinama su pagrindinėmis renginių organizavimo sąvokomis, pateikiamas renginių pagrindinių terminų žodynėlis, rekomenduojamos literatūros sąrašas bei scenarijaus planų pavyzdžiai.

Leidinys skiriamas studijuojantiems laisvalaikio pedagogiką bei kitų specialybių studentams, mokytojams, vyresniųjų klasių moksleiviams, laisvalaikio užimtumo įstaigų darbuotojams.

Šio leidinio tikslas - padėti moksleiviams ir mokytojams, studentams ir įvairių laisvalaikio užimtumo įstaigų darbuotojams (dažnai - nespecialistams) patiems suvokti renginio parengimo paslaptis, suvokti ir įgyvendinti kūrybos procesą. Daugeliui mokytojų, turinčių biologo, geografo ar kt. dalyko diplomą, reikia padėti suprasti režisūros, dramaturgijos principus bei įvairiausius organizavimo ypatumus, niuansus ir kt.

Leidinį rekomendavo spausdinti Vilniaus pedagoginio universiteto Pedagogikos katedra.


Eduardas Mieželaitis: post scriptum: prisiminimai apie Eduardą Mieželaitį, straipsniai, laiškai. Sudarė Vladas Braziūnas. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. - 336 p.

Tai knyga apie Eduardą Mieželaitį, talentingą, kontroversijų išgyvenusį poetą. Kartu apie jo aplinką ir sunkų permainingą laiką. Knygos sandarą lėmė sukauptų prisiminimų ir apmąstymų turinys, panašių leidinių tradicijos, svarbiausiojo personažo improvizacinė prigimtis.

Pirmasis, įvadinis ir pamatinis, skyrius - tai poeto, prozininko, literatūros kritiko, redaktorės, kitų sričių menininkų šiandieniniai požiūriai į E. Mieželaitį, taip pat jo bendravimo su savo amžininkais autentiški atspindžiai (susirašinėjimų, dienoraščių puslapiai).

Antrąjį skyrių galėtume pavadinti Santaka - tiesiog pagal bendravimo erdvę E. Mieželaičio vasarvietėje. Čia daugiau žinių apie žmogiškuosius poeto bruožus.

Trečiasis skyrius, kurio rašinius, kaip ir antrojo, rikiuojame pagal abėcėlę (su viena kita suprantama išimtimi), yra margiausias, prisiliečiantis prie visokių poeto kūrybinės, visuomeninės, žmogiškosios raiškos erdvių. Be kita ko jis parodo, kiek daug būta žmonių, kurių gyvenimą ir kūrybą E. Mieželaitis paveikė. Metai bėga, - kai kuriuos faktus pasakotojai prisimena skirtingai. Daug nesiginčijome - šiandien tebūnie taip.

Tokių sovietmečiu gebėjusių atsiskleisti ir aktyviai veikusių menininkų, koks buvo E. Mieželaitis, biografijos ir kūrybos vertinimas tebėra probema. Žmonės, nusiteikusieji gilintis į kontroversijas, nelabai linkę savo vertinimus skelbti viešai; greta suvokiančių ir mąstančių apie aukštumas ir priešybes pasitaiko krypstančių į apologetiką - iš dalies dėl žinių apie minėtus kitaip manančius. Taigi tikrasis vertinimų balansas priklauso ateičiai. Bet yra kas priklauso tik dabarčiai - gyvų prisiminimų autentika.

Į fotografijų ciklus sąmoningai įterptas ir oficialusis E. Mieželaičio gyvenimas.

...atversta knyga:
kai kas apie skaitymą / Genovaitė Raguotienė. - Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2008. - 200 p.

Šis leidinys - tai įžvalgos ir pamąstymai apie knygą ir jos skaitymą, apie mus pačius kaip skaitytojus. Trijuose skyriuose - mintys, faktai ir pasvarstymai apie įvairius knygų leidybos ir prekybos dalykus, apie skaitymo išgyvenimus, apie bibliotekas, kuriose tas knygų dovanas gauname - senovėje ir mūsų laikais, Lietuvoje ir pasaulyje.

Genovaitė Raguotienė-Tėvelytė - žinoma bibliotekininkystės pedagogė Vilniaus universitete, mokslininkė, mokslo populiarintoja. Tyrinėja įvairias knygos ir bibliotekų sritis, daugiausia skaitytoją ir skaitymą.Naujasis autorės darbas - "...atversta knyga" išleidžiamas Skaitymo metų proga. Jis daugiau skaitybos populiarinimo, intertekstinio pobūdžio ir paskirties, derinantis mokslinį ir publicistinį dėstymą ir stilių.

Autorių teisių perdavimo ypatybės
/ Jūratė Usonienė. – Vilnius: Teisinės informacijos centras. 2008. – 268 p.

Nors šiandien Lietuvoje turime pagrindinius teisinius įrankius autorių teisėms įgyvendinti ir apginti, autoriams neretai tenka įrodinėti savo teisių į literatūros, meno ar mokslo kūrinius egzistavimą ir pagrįstumą. Monografija „Autorių teisių perdavimo ypatybės“ norėta pažvelgti į autorių kaip ypatingos nuosavybės – kūrinio, kuriuo galima disponuoti, savininką.

Kūriniai ir autorių teisės į juos daugeliu aspektų skiriasi nuo tradicinio turto: kūriniams būdingas nematerialumas, jie atsiranda kaip intelektinės kūrybinės žmogaus veiklos išdava. Taigi knygoje tiriami pagrindiniai autorių teisių perdavimo tretiesiems asmenims (darbdaviui, leidėjui ar kitam teisių perėmėjui) būdai, tarp jų ir autorių teisių perdavimas bei suteikimas pagal autorines sutartis, atskleidžiamos autorinių sutarčių teisinio reguliavimo taisyklės, jų paskirtis, nagrinėjamos autorių teisių rūšys, jų paveldėjimo klausimai, autorių teisių vieta sutuoktinių turte.

Tikimasi, kad ši monografija bus įdomi ne tik teisininkams, bet ir autoriams bei kūrinių naudotojams. 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
  
komentarų nėra
 
© 2008-IEJI - SKAITYMO METAI. Visos teisės saugomos. Sprendimas: IDAMAS. Naudojama SMART WEB sistema.