Į pradžią 

 
 
 
 
Skaitymo valandos

Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje į 5-8 kl. mokinių tvarkaraštį  įtraukta „Skaitymo valanda“. Ši valanda organizuojama kartą per savaitę. „Skaitymo valandos“ tikslas – ugdyti skaitymo ir teksto suvokimo gebėjimus, būtinus sėkmingam mokymuisi.

Kokia „Skaitymo valandų“ atsiradimo „Vyturio“ progimnazijoje istorija? Mokytojų komanda pasiryžo parengti projektą programos „MTP plius“ tikslo „Atnaujinti ir su naujomis kompetencijomis, kurios atitiktų darbo rinkos žinių visuomenėje poreikius, susieti ugdymo turinį“ uždavinio „Diegti inovacijas švietime ir skatinti bendradarbiavimą, remiant ugdymo dalyvių iniciatyvas“ įgyvendinimui.  Progimnazijoje buvo sukurtas netradicinis ugdymosi modelis „Mokomės kitaip“, o parengtas projektas „Modelio Mokomės kitaip įgyvendinimas“ padėjo sukurti prielaidas šio modelio įdiegimui progimnazijoje. Diegiant modelį „Mokomės kitaip“ visas ugdymosi turinys, procesas, aplinkos buvo pritaikytos 5-8 kl. bendrųjų kompetencijų – mokėjimo mokytis, komunikavimo, socialinės, pažinimo, asmeninės, iniciatyvumo ir kūrybingumo – ugdymuisi.

Viena iš projekto „Modelio Mokomės kitaip įgyvendinimo“ veiklų – netradicinių aplinkų kryptingam skaitymo gebėjimų ugdymui(si) sukūrimas ir palaikymas. Ši veikla progimnazijoje ypač reikšminga todėl, kad skaitymo gebėjimai daro įtaką daugelio mokomųjų dalykų pažangos augimui. Prieš parengiant projektą progimnazijoje buvo išbandyta inovacija: „laisvų“ pamokų metu mokiniams bibliotekoje organizuoti skaitymo užsiėmimai. Pastebėta, kad mokiniai mielai skaito tiek tyliai, tiek garsiai draugams, noriai aptaria perskaitytą knygą. Kai kurie mokiniai po tokių užsiėmimų pasiimdavo knygą į namus, o bibliotekoje atsirado lentyna, kurioje mokiniai palikdavo mokykloje skaitomą knygą su įrašu: „Neišsineškite šios knygos, nes ją skaito...“. Ši skaitymo per „laisvas“ pamokas veikla prisidėjo prie mokinių teksto suvokimo rezultatų augimo, tai parodė kasmet progimnazijoje atliekami teksto suvokimo tyrimai. Nuspręsta, kad patrauklioje erdvėje turėdami galimybę pasirinkti skaitymą motyvuojančią knygą ir vedami skaitymo vadovo, mokiniai turėtų galimybę ne tik kryptingai ugdytis skaitymo ir teksto suvokimo gebėjimus, bet ir sėkmingiau siekti rezultatų įvairių dalykų pamokose.

Įgyvendinant projektą „Modelio Mokomės kitaip įgyvendinimas“ buvo sukurtos penkios jaukios mobilių grupių darbui patogios skaitymo erdvės, parengti užduočių komplektai skaitymo strategijoms įvaldyti, organizuoti mokymai būsimiems skaitymo vadovams, kurių metu buvo gilinamasi į skaitymo gebėjimų sampratą, skaitymo valandų organizavimo tikslus, išbandomos skaitymo strategijos, mokomasi organizuoti skaitymo valandas, stebėti ir aptarti skaitymo pažangą, o į 5-8 kl. mokinių tvarkaraštį įtraukta „Skaitymo valanda“.

„Skaitymo valandoms“ iš to paties koncentro mokinių sudaromos 12-30 mokinių grupės, kurioms vadovauja Skaitymo vadovas. Grupės Skaitymo vadovu gali būti mokytojas arba bibliotekininkas, baigęs mokymus pagal mokykloje parengtą programą. Skaitymo vadovas, išsiaiškinęs kiekvienos grupelės mokinio skaitymo gebėjimus ir mokinių poreikius, parengia „Skaitymo valandos“ programą. Programose pateikiama, kokie mokymosi, teksto suvokimo metodai bus taikomi, kokios skaitymo skatinimo veiklos bus organizuojamos, kaip bus matuojama individuali mokinio pažanga ugdant(is) skaitymo gebėjimus, kaip bus bendradarbiaujama su lietuvių kalbos mokytojais, klasių auklėtojais, tėvais (žr. „Skaitymo programa“).

Grupėje kiekvienas mokinys patrauklioje, patogioje, skaitymui pritaikytoje erdvėje skaito jam patinkančią knygą, aptaria, diskutuoja. Mokinys turi galimybę rinktis: skaityti tyliai ar garsiai, individualiai, grupėje ar mažoje grupelėje, skaityti padedant Skaitymo vadovui ar pačiam vadovauti grupelės skaitymui. Skaitymo valandos metu mokiniai įvaldo teksto suvokimo metodus, kuriuos vėliau gali taikyti kitų dalykų pamokose: atviri ir uždari klausimai, autoriaus kėdė, klausimai ir užuominos, raktiniai žodžiai, išankstiniai įspūdžiai, įmagnetintos santraukos, veikėjų lyginamoji charakteristika, veikėjų stebėjimas, veikėjų citatos ir kt. „Skaitymo valandos“ metu mokiniai ne tik skaito, pristato ir diskutuoja apie perskaitytas knygas, bet ir dalyvauja įvairiose progimnazijoje organizuojamose skaitymo skatinimo veiklose: kuria darbelius apie perskaitytas knygas, rengia darbų parodėles, dalyvauja šalies akcijoje „Metų knygos rinkimai“.

„Skaitymo valandomis“ siekiama kryptingai ir reikšmingai kiekvienam mokiniui ugdytis skaitymo gebėjimus, kurie tiesiogiai darytų įtaką daugumos dalykų pasiekimų augimui, todėl Skaitymo vadovai, bendradarbiaudami su dalykų mokytojais analizuoja, kaip kinta mokinių pasiekimai. Skaitymo vadovai sukūrė individualios pažangos stebėjimo lentelę (žr. lentelę „Mokinių pažangos stebėjimas ugdantis skaitymo/teksto suvokimo gebėjimus), kurią pildo po pirmojo ir po antrojo pusmečio. Individuali pažanga aptariama su mokiniu, dalyko mokytoju, individualių pokalbių „mokinys – tėvai – mokytojas/Skaitymo vadovas“ metu.

Mokiniai teigiamai vertina savo veiklą ir įgytus gebėjimus „Skaitymo valandos“ metu. Įsivertindami savo skaitymą ir veiklą, mokiniai įžvelgia ne tik teigiamus dalykus, bet ir trūkumus, mokosi planuoti skaitymą, analizuoti rezultatus. Mokslo metų pabaigoje atsakydami į klausimą „Kaip vertinu savo skaitymą“ mokiniai anketose rašė:  „Gerai, nes buvo linksma per Skaitymo valandas, gerai ir greitai pavyko skaityti ir suprasti“ (5 kl.); „Gerai, nes perskaičiau daugiau, nei buvau užsibrėžęs“ (5 kl.); „Man patiko skaityti“ (5 kl.); „Gerai, nes nebesustoju, kai skaitau garsiai“ (5 kl.); „Blogai, nes aš buvau susiplanavęs perskaityti 6 knygas, o perskaičiau tik 4 knygas“ (5 kl.); „Šiais mokslo metais skaitau geriau nei praėjusiais, stengiuosi ir noriu išmokti. Pakilo dalykų pažymiai“ (7 kl.); „Atsirado susidomėjimas knygomis. Per praėjusius mokslo metus perskaičiau 12 knygų, o per šiuos – 40“ (7 kl.).

Į klausimą „Kaip pasikeitė skaitymo įpročiai, gebėjimai, nuomonė apie skaitymą“ mokiniai atsakė: „Labiau sekasi rašyti rašinius“ (5 kl.); „Praėjusiais mokslo metais truputėlį tingėjau skaityti, o dabar pagerėjau ir nebetingiu skaityti, nes, pasirodo, skaityti įdomu“ (5 kl.); „Geriau ir išraiškingiau skaitau nei pirma“ (5 kl.); „Šiais mokslo metais labiau susidomėjau knygomis, nes yra ir juokingų, ir įdomių“ (5 kl.); „Šiais mokslo metais man gerai sekėsi skaityti. Dabar jau įpratau skaityti knygas ir nenuleidžiu rankų skaitydama” (5 kl.); „Sutingėjau skaityti, bet kai pradėjau skaityti, man mokslai pagerėjo“ (5 kl.); „Pradėjau geriau skaityti ir atsakyti į klausimus” (5 kl.); „Aš nenorėjau skaityti, bet pradėjau skaityti ir mano skaitymo įgūdžiai yra geresni“ (7 kl.); „Mano skaitymo gebėjimai pagerėjo, nes dabar taisyklingiau skaitau ir geriau suprantu teksto esmę, geriau randu atsakymus į klausimus“ (7 kl.); „Iš pradžių nesidomėjau knygomis, bet pradėjusi skaityti sau tinkančias knygas, susidomėjau knygomis“ (7 kl.).

Mokiniai įvardijo, kas jiems buvo naudinga ir įdomu per „Skaitymo valandas“: „Turiu daugiau žinių ir fantazijos“ (5 kl.);  „Naudingi visi darbai, kuriuos darėme per Skaitymo valandas, nes lavinau savo fantaziją“ (5 kl.); „Aš galėjau daryti kūrybinius darbelius“ (5 kl.); „Teksto suvokimo užduotys, jos man padėjo mokytis lietuvių kalbos“ (5 kl.); „Kurti paslapčių dėžutes, brangakmenius, pasiruošti viešai kalbai“ (5 kl.); „Skaitymas, nes geriau rašau rašinius“ (5 kl.); „Skaitymas, nes pradėjau geriau reikšti savo mintis“ (5 kl.); „Skaitymas, nes pagerėjo mokslai, greičiau pradėjau skaityti, padrąsėjau ir dabar galiu kalbėti, kai į mane žiūri daugiau žmonių“ (5 kl.); “Paslapčių dėžutė parodė, kad su knyga galima žaisti” (5 kl.); „Naudingiausia man buvo atsakinėti į klausimus ir mokytis formuluoti klausimus naudojant 6 užpakaliukų metodą” (7 kl.); „Man buvo įdomu perpasakoti tekstą kito veikėjo žodžiais, patiko metodas saldžioji refleksija“ (7 kl.).

Prasmingas Skaitymo vadovų ir tėvų bendradarbiavimas ugdant mokinių skaitymo/teksto suvokimo gebėjimus. Kadangi „Skaitymo valandos“ yra nauja veikla, Skaitymo vadovai stengiasi kuo detaliau informuoti tėvus apie šios veiklos tikslus, nuveiktus darbus, pasiektus rezultatus, priima bendrus sutarimus, kaip sudominti vaiką skaitymu. Skaitymo vadovai informuoja tėvus individualių pokalbių metu, su mokinių pasiekimais supažindina rašydami elektroninius laiškus (žr. „Laiškas 5 kl. mokinės tėveliams, laiške mokinės vardas pakeistas), pastebėjimus ir pagyrimus naudodami elektroninį mokyklos dienyną.

Jausti poreikį skaityti, jausti atsakomybę už savo skaitymo ir teksto suvokimo gebėjimus, vertinti skaitymą kaip savęs pažinimo būdą, lavinti meninį skonį, plėsti savo, kaip skaitytojo, estetinę patirtį  – šias nuostatas Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos mokiniams ir mokytojams padeda ugdytis „Skaitymo valandos“.

Parengė Raimonda Budnikienė,
informacinių gebėjimų ugdymo mokytoja

Į pradžią

 

 

 

 

 

 

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
  
komentarų nėra
 
© 2008-IEJI - SKAITYMO METAI. Visos teisės saugomos. Sprendimas: IDAMAS. Naudojama SMART WEB sistema.